Läs även:

Elektromagnetisk Strålning (EMR)

Mobiltelefonstrålning

Farorna med Mobiltelefonstrålning

Titta på videoinslagen

 

TERMISK EFFEKT (UPPVÄRMNING) OCH EMR :

Radiofrekvenser som används för att kommunicera via mobiltelefonen, har förmågan att tränga igenom halvfasta ämnen som kött, och levande vävnad till ett avstånd proportionell mot dess effekttäthet. Det kan också orsaka dielektrisk uppvärmning eller termisk effekt. Termiska effekter är temperaturstegringen i kroppen, orsakade av energiabsorption från oscillerande elektriska fält eller elektromagnetisk strålning.

Termisk strålning genereras när värme från rörelsen av laddade partiklar inuti atomer i mobiltelefonens hölje, omvandlas till elektromagnetisk strålning. Värmestrålning av mobiltelefonen har också anknytning till "Specific Absorption Rate" (SAR), där det definieras som graden av radiofrekvens (RF) effekt, som absorberas per massenhet av någon del av kroppen. SAR-värden är beroende av avståndet från kroppen till mobiltelefoner. Ju närmare avståndet är hos strålningskällan är till det mänskliga huvudet, desto högre SAR-värden får man.

Elektromagnetisk strålning påför sin energi genom att värma upp materialet. Detta sker både i infraröd och icke-infraröd strålningsområden. Intensiva radiovågor kan därför termiskt bränna levande vävnader och laga mat. Förutom infraröda lasrar, kan tillräckligt starka synliga och ultravioletta lasrar också lätt sätta papper i brand. Joniserande elektromagnetisk strålning kan skapa snabba elektroner i ett material och bryta kemiska bindningar.

Dock efter dessa elektroner har kolliderat många gånger med andra atomer i materialet, så blir det mesta av energin så småningom nedgraderad till termisk energi. Hela denna process sker i en liten bråkdel av en sekund. Det infraröd strålning är en form av värme och att annan elektromagnetisk strålning inte är det, är en utbredd missuppfattning inom fysik. Varje elektromagnetisk strålning kan värma ett material, när det absorberas.

För att avsluta - uppvärmningen av öronen som man känner vid mobiltelefon användning, beror på elektromagnetisk strålning.